ภาษาไทย English

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)


Home Home

Site map Site map

ข้อมูลองค์กรข้อมูลนักลงทุนผลิตภัณฑ์และบริการข่าวและกิจกรรมผลงานขององค์กรติดต่อองค์กร

ข้อมูลนักลงทุน

ข้อมูลบริษัท

  ภาพรวมธุรกิจ

  โครงสร้างองค์กรและผู้บริหาร

ข้อมูลทางการเงิน

  แบบฟอร์ม 56-1

  รายงานประจำปี

  งบการเงิน

  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

  ราคาหุ้นของบริษัท

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

  การประชุมผู้ถือหุ้น

  เอกสารนำเสนอ

  FQ&A

ข่าวสาร

การกำกับกิจการที่ดี

ติดต่อ IR

 

    โครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กร

     คณะกรรมการและผู้บริหาร
  คณะกรรมการบริษัท
   
     
 
นายแพทย์ชาตรี ตันติยวรงค์
นายแพทย์ชาตรี ตันติยวรงค์
 
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และ
กรรมการอิสระ
นายปรีชา รัทยานนท์
นายปรีชา รัทยานนท์

กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
นายอนุพงษ์ เนตรพิศาลวนิช
นายอนุพงษ์ เนตรพิศาลวนิช

กรรมการตรวจสอบ
และ
กรรมการอิสระ
 

อำนาจหน้าที่คณะกรรมการบริษัท (ดาวน์โหลด PDF )
อำนาจหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบ (ดาวน์โหลด PDF )

  คณะผู้บริหาร
  ชื่อ ตำแหน่ง  
 
นายอาทิตย์ ทีปกรสุขเกษม
กรรมการผู้จัดการ
 
  นายณรงค์ บานเย็น ผู้อำนวยการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูป  
  นายศิริศักดิ์ พุทธิปทีป ผู้อำนวยฝ่ายขายคอนกรีตผสมเสร็จ  
  นายสมาน เชื้อจีน ผู้อำนวยการฝ่ายบริการและจัดส่ง  
  นายวิษณุ แสงทอง ผู้อำนวยการฝ่ายขายคอนกรีตผสมเสร็จ  
  นายทนง เกษมศักกริน ผู้อำนวยการฝ่ายผลิตและคุณภาพคอนกรีต  
  นายไพชยนต์ แก้วมงคล ผู้จัดการฝ่ายบัญชี  
  นางพลอยนภัส วานิชสรรพ์ ผู้จัดการฝ่ายการเงิน  
 
นางสาววดี แสงไผ่แก้ว
ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ  

อำนาจหน้าที่กรรมการผู้จัดการ (ดาวน์โหลด PDF )
     

 

กลับขึ้นไปด้านบน

 

สงวนลิขสิทธิ์ ® 2007
บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)

หน้าหลัก     ข้อมูลองค์กร     ข้อมูลนักลงทุน     ผลิตภัณฑ์และบริการ    ติดต่อองค์กร