งานระบบไฟฟ้า ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา

Last updated: Jul 23, 2017  |  2449 Views  |  Project Reference

ขอขอบคุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัท อิโนวา อินทิเกรชั่น จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจ ใช้รางไฟฟ้าคอนกรีต ของ CCP สำหรับงานงานระบบไฟฟ้า ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือโครงการในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ราชอาณาจักรกัมพูชา