งานระบบไฟฟ้า ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือ ราชอาณาจักรกัมพูชา

Last updated: 2017-07-23  |  4584 Views  |  Project Reference

ขอขอบคุณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและบริษัท อิโนวา อินทิเกรชั่น จำกัด ที่ให้ความไว้วางใจ ใช้รางไฟฟ้าคอนกรีต ของ CCP สำหรับงานงานระบบไฟฟ้า ณ สถาบันเทคโนโลยีกำปงสปือโครงการในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ราชอาณาจักรกัมพูชา