ข้อมูลองค์กร

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)

ก่อตั้งขึ้นในปี 2526 จากวิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่เล็งเห็น ถึงโอกาสทางธุรกิจจากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของภาคการก่อสร้างตามการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจประเทศ ซึ่งความสำเร็จจากจุดเริ่มต้นธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่เกี่ยวข้องกับ งานสาธารณูปโภคอย่างครบวงจร บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพและไม่หยุดนิ่ง ที่จะสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คอนกรีตรูปแบบใหม่ๆ ให้ก้าว ทันวิวัฒนาการของเทคโนโลยีการก่อสร้าง และตอบรับกับความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบัน บริษัทฯ นับเป็นหนึ่งในผู้นำการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตรายใหญ่ของประเทศ และรายใหญ่ที่สุดใน ภาคตะวันออก ที่ได้รับความไว้วางใจให้มีส่วนร่วมในโครงการภาครัฐและภาคเอกชนสำคัญระดับประเทศมากมาย

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตของบริษัทฯ ที่จำหน่ายภายใต้ชื่อ “CCP”

ประกอบด้วย 3 ผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ คอนกรีตผสมเสร็จ คอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงาน โครงสร้างงานระบบ และ คอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงานตกแต่ง โดยทุกผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย ภายใต้โรงงานที่ได้รับการรับรอง ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล ISO9001:2015 และมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

 

นอกจากธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต บริษัทฯ มีบริษัทย่อย 4 แห่ง

ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องที่ช่วยสนับสนุนศักยภาพในการดำเนินงานของทั้งบริษัทฯ และบริษัทย่อย ให้มีความเข้มแข็ง พร้อมแข่งขันในธุรกิจ ได้แก่


 • บริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด ประกอบธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้างในรูปแบบร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ภายใต้ชื่อ “กันยงโฮมสโตร์”
 • บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายอิฐมวลเบา ภายใต้ชื่อ “Smart Block "
 • บริษัท ตะวันออกการขนส่ง จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่ายานพาหนะแก่บริษัทในเครือ
 • บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแก่บริษัทในเครือ
 • บริษัท ซีซีพี เพวิ่งสโตนส์ จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่วยอิฐบล็อกประดับ

 

 

 

 

พัฒนาการ

ปี 2526

 • 19 เมษายน 2526 ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (“บริษัท”) ขึ้น ณ จังหวัดชลบุรี โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่เกี่ยวข้องงานสาธารณูปโภคอย่างครบวงจร
 • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด ขึ้น ณ จังหวัดชลบุรี โดยมีทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง แทนห้างหุ้นส่วนจำกัด กันยงค้าวัตถุ

 

ปี 2529

 • 28 มกราคม 2529 บริษัทฯ ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ชุดแรก เลขที่ มอก. 128-2528 ลว. 28 สำหรับผลิตภัณฑ์ท่อระบายน้ำชนิดปากลิ้นราง จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม
 • ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ร่วมลงทุนก่อตั้ง บริษัท สแปนเทค คอนกรีต จำกัด เพื่อผลิตและจำหน่ายคอนกรีตอัดแรง

 

ปี 2531

 • 25 เมษายน 2531 ก่อตั้ง บริษัท ตะวันออกการขนส่ง จำกัด ขึ้น เพื่อประกอบธุรกิจให้เช่ารถบรรทุกแก่บริษัทในเครือ สำหรับใช้ในการขนส่งวัสดุก่อสร้าง อาทิ หิน ปูน ทราย คอนกรีต

 

ปี 2532

 • มีนาคม 2532 จัดตั้งโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อขยายธุรกิจการผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ
  ปี 2536
 • ขยายการผลิต โดยเพิ่มแท่นเพื่อผลิตท่อคอนกรีตสำหรับใช้ในโครงการบำบัดน้ำเสีย และโครงกาสาธารณูปโภคขนาดใหญ่่

 

ปี 2539

 • 29 มกราคม 2539 บริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 20 ล้านบาท

 

ปี 2540

 • บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนในบริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด เป็น 25 ล้านบาท เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ

 

ปี 2542

 • บริษัทฯ และ บริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นบริษัทละ 50 ล้านบาท เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งทางการเงิน

 

ปี 2544

 • มกราคม 2544 ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9002: 1994 ทั้งในส่วนสำนักงาน และโรงงาน โดยสินค้าที่ได้รับ ISO ได้แก่ ท่อระบายน้ำคอนกรีตชนิดดันลอด ท่อระบายน้ำคอนกรีตชนิดปากระฆัง ท่อระบายน้ำคอนกรีตชนิดปากลิ้นราง ท่อระบายน้ำคอนกรีตชนิดรูปสี่เหลี่ยม บล็อกประสานปูพื้น

 

ปี 2545

 • มกราคม 2545 บริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด ปรับรูปแบบการค้าสู่ธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างการค้าสมัยใหม่ (Modern Trade) ภายใต้ชื่อร้าน “กันยงโฮมสโตร์” เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ที่เริ่มฟื้นตัวและมีแนวโน้มการเติบโตที่ดี• 22 พฤษภาคม 2545 ก่อตั้งบริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด เพื่อประกอบธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินแก่บริษัทในเครือ
 • ธันวาคม 2545 บริษัทฯ และบริษัทในเครือปรับโครงสร้างภายใน โดยรวมธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพื่อเตรียมจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดย
  - บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 200 ล้านบาท
  - บริษัทฯ ลงทุนใน บริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด ในอัตราการถือหุ้นร้อยละ 99.99
  - บริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด ลงทุนใน บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด ในอัตราการถือหุ้นร้อยละ 95.71

 

ปี 2546

 • กันยายน 2546 บริษัทฯ ซื้อทรัพย์สินของบริษัท สแปนเทคคอนกรีต จำกัด ได้แก่ ที่ดิน อาคารสำนักงาน โรงงาน เครื่องจักร เพื่อใช้เพิ่มสายการผลิตของผลิตภัณฑ์คอนกรีตสำเร็จรูปสำหรับงานฐานราก เช่น เสาเข็ม คานอาคาร
  • 14 สิงหาคม 2546 ได้ใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2000 ทุกขั้นตอนและทุกระบบของสำนักงานและโรงงาน
  • 8 กันยายน 2546 แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วทั้งสิ้น 200 ล้านบาท
  • 22 กันยายน 2546 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 310 ล้านบาท โดยนำทุนจำนวน 110 ล้านบาท เสนอขายต่อประชาชน
  • 16 ธันวาคม 2546 บริษัทฯเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 

ปี 2547

 • 30 มกราคม 2547 ก่อตั้งบริษัท ออโตเครป แอเรทเต็ด คอนกรีต โปรดัก จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 350 ล้านบาท เพื่อขยายกิจการไปยังธุรกิจอิฐมวลเบา 
 • 20 กุมภาพันธ์ 2547 บริษัท ชลบุรีกันยง จำกัด ขยายการลงทุนร้าน “กันยงโฮมสโตร์ สาขาพัทยา” มูลค่าการลงทุน 400 ล้านบาท

 

ปี 2548

 • กรกฎาคม 2548 เปิดร้าน “กันยงโฮมสโตร์ สาขาพัทยา” อย่างเป็นทางการ 
 • บริษัทฯ ซื้อรถขนส่งคอนกรีตเพิ่ม 30 คัน และก่อสร้างโรงงานคอนกรีตผสมเสร็จ 5 แห่ง ตั้งกระจายอยู่ในภาคกลางและภาคตะวันออก เพื่อรองรับยอดขายของธุรกิจคอนกรีตที่เพิ่มขึ้น
 • กันยายน 2548 บริษัท ออโตเครป แอเรทเต็ด คอนกรีต โปรดัก จำกัด เริ่มการผลิตอิฐมวลเบาเชิงพาณิชย์

 

ปี 2549

 • บริษัทฯ นำระบบไอทีมาเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารจัดการภายในของกลุ่มบริษัท และยกมาตรฐานการควบคุมคุณภาพสินค้าคอนกรีตผสมเสร็จ ได้แก่ ระบบการจัดการ SAP (System Application Products) ระบบการควบคุมการผลิต CDS (Centralize Data System) และติดตั้งระบบ GPS (Global Positioning System) รถผสมปูนขนส่งคอนกรีตทุกคัน
 • บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด ให้บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เช่าที่ดินโรงงานชลบุรี เป็นระยะเวลา 30 ปี
 • บริษัทฯ ขายที่ดิน 2 แปลง คือ ที่ดินโฉนดเลขที่ 16336 และที่ดินโฉนดเลขที่ 1825 บริเวณ ต.หนองไผ่แก้ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ให้แก่บริษัท ชิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
 • ไตรมาส 4 บริษัทฯ มีแผนปรับปรุงร้านกันยงโฮมสโตร์ สาขาชลบุรี ให้เป็นรูปแบบร้านค้าวัสดุก่อสร้างโมเดิร์น เทรดเช่นเดียวกับสาขาพัทยา เพื่อรับการเปิดตัวของห้างบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ในปี 2550
 • 30 ธันวาคม 2549 นายชาคริต ทีปกรสุขเกษม ขึ้นดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการบริษัทฯ

 

ปี 2550

 • ตุลาคม 2550 เปลี่ยนชื่อบริษัท ออโตเครป แอเรทเต็ด คอนกรีต โปรดัก จำกัด เป็นบริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด
 • ธันวาคม 2550 บริษัทฯ ได้ทำการขายหุ้นทั้งหมด (ร้อยละ 75.00) ที่ถืออยู่ในบริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด ให้แก่บริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด (บริษัทย่อยซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 95.71) ส่งผลให้ในปัจจุบัน บริษัทฯ ถือหุ้นบริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด ทางอ้อม โดยผ่านบริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด ในอัตราร้อยละ 75.00

 

ปี 2551

 • บริษัทฯ เพิ่มการถือหุ้นบริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด ทางอ้อม โดยผ่านบริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด เป็นอัตราร้อยละ 88.20

 

ปี 2552

 • กรกฎาคม 2552 บริษัทฯ ได้รับใบรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 ทั้งในส่วนสำนักงาน และโรงงาน โดยสินค้าที่ได้รับ ISO ได้แก่ คอนกรีตผสมเสร็จ ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบดันลอด ท่อคอนกรีต เสริมเหล็กแบบปากระฆัง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบปากลิ้นราง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูปสี่เหลี่ยม บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตบล็อคประสานปูพื้น คอนกรีตบล็อก

 

ปี 2553

 • บริษัทฯ เพิ่มการถือหุ้นบริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด ทางอ้อม โดยผ่านบริษัท ชลประทีปสินทรัพย์ จำกัด เป็นอัตราร้อยละ 88.48
 • บริษัทฯ เปิดสำนักงานสาขาเพื่อดำเนินธุรกิจในประเทศมัลดีฟส์
 • พฤศจิกายน 2553 บจก.ชลบุรีกันยง หยุดดำเนินงานกันยงโฮมสโตร์ สาขาพัทยา

 

ปี 2554

 • มกราคม 2554 บจก.สมาร์ทคอนกรีต เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 530 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ลงทุนซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งหมดของ บจก.สมาร์ทคอนกรีต จำนวน 18.00 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้อยละ 33.96
 • บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 1 (CCP-W1) จำนวน 155 ล้านหน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยไม่คิดมูลค่า

 

ปี 2555

 • กันยายน 2555 บจก.สมาร์ทคอนกรีตได้รับอนุมัติแผนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Spin-off)

 

ปี 2556

 • กุมภาพันธ์ 2556 บจก.สมาร์ทคอนกรีต ลดทุนจดทะเบียนเหลือ 389.55 ล้านบาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้จาก 10 บาทต่อหุ้น เป็น 7.35 บาทต่อหุ้น / เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 7.35 บาทต่อหุ้น เป็น 1 บาทต่อหุ้น / เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 460.00 ล้านบาท / แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
 • บริษัท สมาร์ท คอนกรีต จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2556 
 • บริษัทฯ ออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทครั้งที่ 2 (CCP-W2) จำนวน 100ล้านหน่วย จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยไม่คิดมูลค่า
 • จดทะเบียนเปลี่ยนชื่อบริษัท จากเดิมชื่อ บริษัท ศรีราชา ออร์คิด จำกัด โดยได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ซีซีพี เพวิ่งสโตนส์ จำกัด เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2556

ปี 2565

 •  10 พฤศจิกายน 2565 ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท ชาลี ท็อป โลจิสติกส์ โซลูชั่น จำกัด (“บริษัท”) ขึ้น ณ จังหวัดชลบุรี โดยมีทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท เพื่อประกอบธุรกิจให้เช่าและบริการ คลังสินค้า โกดัง พื้นที่ในการวางและจัดเก็บสินค้าทุกประเภท พร้อมทั้งบริการจัดส่งสินค้าทุกประเภท "ทั้งนี้จะประกอบกิจการได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายในแล้ว"

ปี 2565

 • 13 พฤษภาคม 2567 ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท 9 อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด (“บริษัท”) ขึ้น ณ จังหวัดชลบุรี เพื่อขยายธุรกิจด้าน โลจิสติกส์ “ทั้งนี้จะประกอบกิจการ ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายในแล้ว”
 • 11 มิถุนายน 2567 ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เอทีซี คอนกรีตชลบุรี จำกัด (“บริษัท”) ขึ้น ณ จังหวัดชลบุรี  ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ เพื่อรองรับจุดยุทธศาสตร์เพิ่มความสามารถในการแข่งขันสำหรับท่าเรือแหลมฉบัง “ทั้งนี้จะประกอบกิจการ ได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรมการค้าภายในแล้ว”


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้