Download

หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ฯ ประจำปี 2567

 - หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ฯ ประจำปี 2567
 - แบบ 1-T แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผูัถือหุ้น ประจำปี 2567
 - แบบ 1-E แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม สำหรับการประชุมสามัญผูัถือหุ้น ประจำปี 2567
 - แบบ 2-T แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2567
 - แบบ 2-E แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2567

 ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

    - หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567     ลิงค์สำรอง

    - Invitation to 2024 Annual General Meeting of Shareholders    ลิงค์สำรอง

  - แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  ลิงค์สำรอง

   - Registration Form Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023    ลิงค์สำรอง

    - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก    ลิงค์สำรอง

   - Proxy (Form A.)   ลิงค์สำรอง

    - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข    ลิงค์สำรอง

  - Proxy (Form B.)   ลิงค์สำรอง

    - หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค      ลิงค์สำรอง

    - Proxy (Form C.)   ลิงค์สำรอง

    - ประวัติกรรมการอิสระ ที่เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ   ลิงค์สำรอง

    - Profiles of the Audit Committee who serves as proxy for shareholders     ลิงค์สำรอง

  - ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระ    ลิงค์สำรอง

  - Profiles of the Directors who retire by rotation and are re-elected to perform another term    ลิงค์สำรอง

  - ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท   ลิงค์สำรอง

  - Rewards for the Board of Directors and Audit Committee   ลิงค์สำรอง

  - แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน    ลิงค์สำรอง

  - Appointing Certified Public Auditor and Fee   ลิงค์สำรอง

  - ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น   ลิงค์สำรอง

  - Procedure for attending the Annual General Meeting of Shareholders    ลิงค์สำรอง

    - เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม  ลิงค์สำรอง

    - Conditions and Meeting Practices, Proxy, Registration and Voting Method    ลิงค์สำรอง

    - ข้อบังคับบริษัท การประชุมู้ถือหุ้น    ลิง์สำรอง

    - Articles of Association    ลิงค์สำรอง

     - แผนที่สถานที่จัดประชุม   ลิงค์สำรอง

    - Map of the meeting venue    ลิงค์สำรอง

  - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559  ลิงค์สำรอง

  - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560  ลิงค์สำรอง

 - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ลิงค์สำรอง

 - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562  ลิงค์สำรอง

 - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  ลิงค์สำรอง

 - รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ลิงค์สำรอง

- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ลิงค์สำรอง

- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566  ลิงค์สำรอง

- รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  ลิงค์สำรอง

- Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2022 ลิงค์สำรอง

- Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the Year 2023 ลิงค์สำรอง

 ขอแจ้งเลื่อนจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

 - เอกสารขอแจ้งเลื่อนจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ลิงค์สำรอง

แบบฟอร์ม

 - แจ้งกำหนดวันใช้สิทธิ CCP-W2 ครั้งที่ 12 (ครั้งสุดท้าย) และกำหนดวันห้ามซื้อขาย   ลิงค์สำรอง

  - Notification of the 12th exercise period (last exercise period) of CCP-W2 and schedule for suspension date  ลิงค์สำรอง

  - แบบฟอร์มแสดงความจำนงการใช้สิทธิ์ฯ ccp w-2 ครั้งที่ 12    ลิงค์สำรอง

Annual Report

  - Annual Report 2012     ลิงค์สำรอง

  - Annual Report 2013     ลิงค์สำรอง

  - Annual Report 2014     ลิงค์สำรอง

  - Annaul Report 2015     ลิงค์สำรอง

  - Annaul Report 2016  ลิงค์สำรอง

  - Annaul Report 2017  ลิงค์สำรอง

  - Annual Report 2018  ลิงค์สำรอง

  - Annual Report 2019  ลิงค์สำรอง

  - Annual Report 2020   ลิงค์สำรอง

  - 56-1 ONE REPORT 2021  ลิงค์สำรอง

  - 56-1 ONE REPORT 2023    ลิงค์สำรอง

- คลิป VDO 

- งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี

  - VDO 2564

  - VDO 2565

  - VDO 2566

  - VDO 2567

     VDO 1

     VDO 2

     VDO 3

     VDO 4

     VDO 5

 

- งานแถลงข่าว บริษัท ชาลี ท็อป โลจิสติกส์ โซลูชั่น จำกัด

  - VDO Charlie diversification Mou date whale ccp

 

 

 

   

   

  
 

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้