Precast for Gas Project

New

ฝาท่อทั้งเสริมและไม่เสริมเหล็กสั่งหล่อพิเศษ

New

ฐานเสาคอนกรีตเสริมเหล็กเป็น accessories งานคอนกรีตของ โครงการวางท่อก๊าซ ขนาด 0.30 x 0.30 x 1.05 m

New

ฝารางระบายน้ำ คสล. ขนาด 35x50x5 ซม. ใช้กับราง 25 ซม.(รถเล็กประมาณ 1.5 ตัน วิ่งผ่านได้) 40x50x5 ซม. ใช้กับราง 30 ซม.(รถเล็กประมาณ 1.5 ตัน วิ่งผ่านได้) 50x50x5 ซม. ใช้กับราง 40 ซม. 60x50x5 ซม. ใช้กับราง 50 ซม. 70x50x5 ซม. ใช้กับราง 60 ซม.

New

เสาสัญลักษณ์แนวท่อแก๊ส (Gas Line Warning Pile)

Powered by MakeWebEasy.com